Privacyverklaring

De persoonsgegevens worden verwerkt door

Frans Corten (Register Consultant CMI)

Werk en Waarde
Komvonderlaan 6
7251 AC Vorden

info(a)werkenwaarde.nl (niet aanklikbaar vanwege spam)

KvK: 27245969

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens via derden verkrijgen in het kader van het coachtraject.

Categorieën persoonsgegevens

Werk en Waarde verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen bij trajecten van UWV en Sociale Dienst)
 • Werkervaring
 • Pasfoto
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Levensverhalen
 • Cv’s
 • Bedrijfsplannen en persoonlijke toekomstvisie
 • Medische rapporten (alleen als u die zelf beschikbaar stelt)
 • KernTalentenprofiel en -rapport
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Werk en Waarde verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyses voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Om klanten uit te nodigen voor speciale activiteiten die verband houden met de coachingspraktijk van Werk en Waarde
 • Materiaal voor wetenschappelijk onderzoek over hoogbegaafdheid en publicaties (altijd geanonimiseerd of met uitdrukkelijke toestemming van de klant)
 • Voor evaluaties in verband met certificering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het eventueel voeren van geschillen

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u inzake het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan specifieke derden ter administratieve ondersteuning, zoals de boekhouder. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor dit doel.

Inhoudelijke informatie over het coachingstraject wordt nooit met derden gedeeld. Met de werkgever of opdrachtgever heeft alleen contact plaats over de voortgang van een traject. Niet gedeeld wordt wat met de klant besproken wordt. Dit gebeurt uitsluitend in een gesprek waarbij de klant zelf aanwezig is. Uw persoonsgegevens zouden hooguit verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Frans Corten (Register Consultant CMI)
Werk en Waarde
Komvonderlaan 6
7251 AC Vorden
info(a)werkenwaarde.nl (niet aanklikbaar vanwege spam)

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 1 juli 2018.